LIVE NEWS

Then Electoral Reform ki Viz Aprofondi Demokrasi

Depi so nesans LALIT finn inplike dan tu kalite aksyon pu aprofondi demokrasi.
His experience is the same that gave us the opportunity to move forward.
Depi eleksyon zeneral 1983, vini-mem ziska 2019,
Nu finn fer rezistans pasif, par exanp, kont kominalism dan Konstitisyon.
What is the practice of iron?

Nu finn refiz sumet divan exizans system Best Loser kominal ki lalwa inpoze lor kandida eleksyon zeneral.
Ansam, tu nu kandida, divan lapres, fer tiraz o-sor pu deside ki pu mete lor Nomination Paper
Akoz Konstitisyon fer li obligatwar pu mit enn ant kat sipoze “kominote” pu ki gayn drwa dan eleksyon.
Nu politik depann lor lalit-deklas, pa lalit-deras ni lalit relizyon ubyin kominote.
Pu saksyon tiraz o-sor la, an 2000, fe Yousouf Mohammed ti trenn nu kandida divan Lakur Siprem.
Ziz dan so zizman finn dir bizin ranplas system Best Loser.
Li finn dir ena plis similarity ant dimunn ris tu kominote, ki ant dimunn ris ek pov dan mem kominote.
Nu, dan LALIT, nu finn tultan ena buku fam ki aktif dan nu parti, e osi poz kuma kandida.
Osi boner ki 1983, dan enn Minisipal, nu ti aliyn sink fam kandida lor sink dan enn sel Ward.
Dernye eleksyon nu ti aliyn 46% fam kandida.
Se LALIT ki finn organiz – vilaz par vilaz – enn sulevman nasyonal
could force Guvernman to re-introduce the eleksyon vilaz ek Konsey Vilaz, after abolishing his instant there. Naked finn gayn viktwar!
E se LALIT ki tultan pe poz enn sirkonskripsyon pu Chagos ek pu Agalega, osi byin ki enn Konsey Rezyonal.
Ala enn-de rezon kifer nu ena drwa koz lor aprofondisman demokrasi.

Onivo LALIT nu viz pu ki ki ena enn a sistem demokratik buku fold profon ki seki existent zordi. Nu viz ennn sistem kot ena demokrasi when sayt work, kontrol uvriye, e kot servis sivil, para-statik, sekter prive, tu vinn su kontrol demokratik. Klas travayer bizin pran kontrol so sayt. Pu fer sa, nu viz enn revolisyon politik anmemtan. Nu viz ki enn zur pu ena enn sosyete san-klas kot lepep ena kontrol. Sa ule dir tu dimunn pu enn sel klas. Kuma reyn teokratik finn ranplase par reyn feudal, kuma reyn feudal finn ranplase par reyn kapitalist, reyn kapitalist pu ranplase par reyn travayer, ki li, li pu apez sa konstan lalit-deklas ki finn ena depi ena sosyete deklas – since 10,000 years spoke – e avanse ver enn sosyete sanklas, kuma ti existed pu nu listwar 250,000 ans-la.

Me, antretan LALIT ena enn program kot nu chalennj limitasyon sa demokrasi burzwa existan la e amenn kanpayn kanpayn politik konstan pu ki lepep gayn plis puvwar, mem dan kad sistem aktyel. Anmemtan, no viz working iron sayst work rule, pu ki ki ki ki pa bizin ni sef ni boss pu ki ki travay anfet fer. Dan Moris, kuma dan buku pei, ena lantrepriz kot travayer finn pran kontrol. This is a Cassis Ltd company that produces LITRA, a large workshop that works in a controlled manner. Me, enn sel lizinn pa enn revolisyon. LI zis shows li posib work rul so lizinn. Fode antretan ena enn lalit konstan pu elarzi drwa demokratik pu fer lagrev, setadir pu travayer ansam refiz vann zot kuraz ar boss.

Dan kontex lalit pu plis demokrasi, LALIT finds ki lepep, setadir elekter, bizin gayn plis puvwar. Dabor, puvwar direk, e answit puvwar indirek. Nu pu explike. Formerly the electorate, the pep, the osito who ended up electing his Depite in the National Assembly, he pena puvwar when his Depite who ended up electing her. Depite, byin suvan, enn fwa eli, li fer seki li anvi pandan sink an. Ena vande. Ena sanz gone. Ena inplike dan frod-koripsyon ek lezot komeraz. Ena pa aplik zot program. LALIT proposes amand Konstitisyon pu permit revok li direkteman. Me, in a lot of series reforms that could diminish the power of the current system. Its li ogmant can vwar elekter indirekteman. The exekitif li reprezante par Premye Minis ek so Kabine Minis ek zot sivil servis. Zot. zot ena tro buku puvwar vizavi Parlman, Lasanble Nasyonal, setadir lansanb Depite ki lepep finn elect demokratikman. Dabor, donn plis puvwar Parlman – totalite bann eli ki nu finn swazire – relativ a puvwar Lexekitif, ki li, li nome

Drwa Revok Nerport ki Eli

In the 1983 electoral program, LALIT was already revoked, and the drwa revok nerport ki lot eli depi so pos. Manyer LALIT proposes to do so, he will have to do something else by calling it “electoral petition”. Its system has always been possible to dimunn ki tom dakor, zot siyn enn an elektoral petisyon ki nnn valab rezon kifer bizin revok enn depite, setadir revok li depi Parlman. His prosesis is important. His menas enn revokasyon, li ena so pwa. Lalwa could specify some electricity that could not be replaced. Komiser Elektoral fer enn spot chek, pu confirm ki pena fos siynatir ki ki invalide elektoral elektoral, et si que tu-ord dan kanse elektoral, seyez depite la case, enn paryel declare. This is the first step in the demokrasi, according to LALIT – you can choose to do so. LALIT so manb pandan 40 an nn kudme dan sindika, dan koperativ labutik ek plantasyon, dan lasosyasyon, e dan Moris, depi pre 100 an asterla, dan tu sa kalite l’organizasyon la lamas dimunn deza swiv sa prinsip la. Parlman pu benefisye buku enn tel aprofondisman demokrasi. Parey pu Minisipalite, Distrik Kawnsil, Konsey Rezyonal Rodrig, ek tu Konsey Vilaz. So, li pa difisil fer sanzman la.

Depi lontan ena li dan Leta Zini. Dan Gran Bretayn osi, depi lane 2015, ena enn sistem revokasyon depite. It calls “right of recall”. Pa zis an teori sa. It exists in practice: in Moris in the organization of work, and in lezot pei onivo zot eli onivo nasyonal. So, if you want to do it, you can choose to shoot in spite of it if it fades, if it doesn't go away, if it doesn't respect its program – even if it's a Minis, even if it's a Minis. Li sinp. If his possibility exists, he could not resist Azir fold byin.

Plis Kontrol Demokratik par Parlmanter eli lor Premye Minis ek Kabine Minis
LALIT proposes enn lot sanzman sinp. Bizin ogmant nomb depite dan Parlman ek miniminye nomb Minis dan Kabine. Fode Lezislatir (lansanb eli dan Lasanble Nasyonal) ki pli demokratik presizeman akoz li eli, li gayn plis pwa vizavi Lexekitif (setadir Kabine Minis, ki zordi nome), akumanse anterm nomb. Dayer, popilasyon Moris inn duble depi Lindepandans, so Parlman bizin expann zis pu res parey! Reminder that there is a “krab” when depans ki ogmant demokrasi.

LALIT offers ki sakenn vot kat kandida, olye trwa, par sirkonskripsyon, trwa olye de, pu Rodrig ek enn sakenn pu Chagos (inklir Diego Garcia) ek Agalega. 4 x 20 sirkonskripsyon, ply 3 ply 2, li ariv 85 syez. Plis nu propose azut 20 depite ki elect by Reprezantasyon Proporsyonel per party. Kumsa diferan kuran politik ena lavwa dan Parlman. We propose that you come out of the list to join the election, and that the Lord will prioritize your party to vote in advance of the election. So, its 20 depite zot osi zot pu tuzur su kontrol demokratik elekter dan zot sirkonskripsyon, e zot size a revokasyon. Its iron enn Parlman 105.

Then, when you speak to your current Spiker, you can choose a new Spiker from your chosen one. Li osi pu size a revokasyon. Anlas-anplas, nuvo Parlman elir Premye Minis. First Minis so called, then, he came out from Parlman, but then he remained from Larenn, he was active in Prezidan name. Ala enn lot aprofondisman demokrasi. Li pu mem dimunn, me prosesis la pu eklere.

Kan Premye Minis finished loan serman, nu propose ki deswit li vinn Parlman, li propose so Kabine antye, ki Parlman electir a blok ubyin rezete an blok. Ala enn lot aprofondisman demokrasi. Pa zis Premye Minis ki nom Minis, Depite ki ratifye zot. Li pu mem dimunn sirman, me prosesis la pli eklere, e zot pu revokab.

Sistem Best Loser kominal li pu nepli ena so swadizan rezon-det kan ena Reprezantasyon Proporsyonel e 4 depite par sirkonskripsyon.

We propose that you wish to join the party in the same way as Local Government and by alternating in the party list of the RP.

Bizin anlev tu antrav anti-demokratik pu poz kandida
Bizin deepened demokrasi by shooting you antrav anti-demokratik could vinn depite.

1. Kalifikasyon literesi ek language.

Dapre Seksyon 49 Konstitisyon “Lang ofisyel Lasanble Nasyonal li Angle, me ninport ki manb kapav pran laparol an Franse”. Seksyon 49 ti oredi dir: “Lang ofisyel Lasanble li Angle ek Kreol Morisyin, me ninport ki manb kapav pran laparol an Franse ubyin Bhojpuri”. 95% dimunn koz Kreol e/u Bhojpuri, purtan pa gayn drwa servi zot dan Lasanble Nasyonal. Ala a lot in-depth demokrasi. Donn tu dimunn drwa.

Dan Konstitisyon Seksyon 33(d), li dir kandida bizin konn koz e osi lir enn langaz etranzer, an-okirans Angle. Otherwise, you can choose Lakur Siprem. Buku kandida ki exit dan klas travayer exklir depi prosessis demokratik akoz sa 2 kloz-la. Ala a lot in-depth demokrasi.

2. You don't have to worry about being a free politician, you need to know how to do it

Aktyelman, dimunn ki travay servis sivil e dan buku para-statik pa gayn drwa fer politik an piblik ubyin poz kandida. Nuvo kontra y travay pu anplwaye para-statik suvan interdir politik activ, ubyin mem anpes anplwaye pran priz pozisyon lor size ki “kontrovers”. Tusala is also a great antrav of democracy. E li represiv el drwa fundamantal fer politik. Dan Lostrali, deza gayn drwa fer politik, inklir poz kandida, apar si u enn o-grade net. If you want to work, work in a parastatal, you may want to “leave without pay” and do so. He can be free to profess, infirm, work as a leader or in active politics.

Aktyelman, but boss inpoz kontra work ki, sa osi, li anti-demokratik. Now you don't have to worry about it. This is not an illegal operation. Li bizin enn deli o-kriminel pu patron inpoz li.

3. Fam Bizin can be active in politics at your level

Aktyelman, akoz lobi diferan sekter capital ek diferan grup ek su-grup kominalo-relizye, ennn su-reprezantasyon fam byen grav onivo kandida. The family can support the party that promotes emancipation and liberation of the family. LALIT also has such a program already in place. E nu pa redevab anver lobi neither capitalist nor kominal. Samem nu ena buku kandida fam.

4. Drwa Work lot pei pu Partisip dan Eleksyon

Drwat de-vote bizin etann pu tu travayer lot pei ki viv, travay e kontribiye dan VAT pandan enn period 6 mwa avan eleksyon, bizin kapav anrezistre pu vote. Drwa demokratik li mars ansam ar rezidans ek peyman tax kuma VAT. Drwa demokratik li pa al neither by disan, nor by kot lonbri antere. Li rezid dan enn sirkonskripsyon kot dimunn remainder, e so drwa de-vot liye ar so peyman tax kuma VAT.

Nu bi dan LALIT se pu aprofondi demokrasi maximem posib dan sistem aktyel. Nu bi se pu inklir lamas dimunn, onivo kartye, sayt travay, dan deba lor kimanyer fer sa. We know that an electoral system has no limits, but the electorate is still very important in our politics. Atraver lalit politik ki nu pu kapav ranvers sistem capitalist, par ranvers so leta burzwa ki tini li opuvwar. Veritab demokrasi, nu deza konn so posibilite: li existent deza dan lorganizasyon kot nu manb, e nu finn truv “komite degrev” demokratik puse vit-vit pandan muvman lagrev nasyonal an 1979. So, nu bi se osi pu travay dan direksyon enn revolisyon ki amenn folds demokrasi.

Referans adisyonel:

Seksyon News lalitmaritius.org 20.04.10- NU OPOZ BANN ANTRAV PU POZ KANDIDA
Seksyon News lalitmaritius.org 08.09.13- Propozisyon LALIT pu Reform Elektoral
Seksyon News lalitmaritius.org 20.08.19 LALIT CALLS FOR DEEP CHANGES IN DEMOCRATIC SYSTEM

Leave a reply below

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Contact Business

Captcha Code